• Kích thước: D100,125, 150, 180, 200mm…
  • Độ nhám: A40, 60, 80,100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
  • Ứng dụng:Vật liệu cứng sắc mài nhanh bề mặt chi tiết

Liên hệ

Product Description