Nhám theo kích thước máy mài
Độ Nhám: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
Xử lí mặt sản phẩm

Liên hệ