product_l71

  • Kích thước: 230x280mm, 9″x11″
  • Độ nhám: A40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
  • Ứng dụng: xử bề mặt sản phẩm

Liên hệ