Đá nhám xếp đường kính Φ 100mm
Đá nhám xếp có cở nhám: #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150…#400
Đá nhám xếp phủ hạt oxit nhôm cứng sắc mài nhanh chi tiết

Liên hệ

Product Description

Đá nhám xếp đường kính Φ 100mm
Đá nhám xếp có cở nhám: #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150…#400
Đá nhám xếp phủ hạt oxit nhôm cứng sắc mài nhanh chi tiết